شهرزاد منصف

کارشناس حسابداری

 دانش آموخته رشته حسابداری دانشگاه پیام نور