امیرحسین نیری

کارشناس فروش

کارشناس مهندسی اجرایی عمران  از دانشگاه سراسری ساری